FANDOM


Božstva v Caladrii nabývají různých podob. Od uctívání božstev, které nikdo nikdy neviděl, přes přírodní elementy až po panovníky považující se za reinkarnaci boha samotného. Avšak najdou se i tací, kteří nevěří v nic tak nadpřirozeného. Ti jsou však často stíháni a perzekuování a to v tom lepším případe. Nejčastěji končí na hranici jako kacíři nebo jsou vyhnáni ze svých kmenů, což je pro některé kultury ještě mnohem horší než smrt.

- Volin Devi "Pojednáni o Božstvech a tradicích", 1581 PV

Aldreth - Bůh Světla, Stvořitel (Lidé, Říše, Jižní Království) Editovat

Aldreth, bůh světla a stvořitel je jediný bůh, ve kterého lidé z Říše a Jižních Království věří. Dle Svaté knihy měl stvořit tento svět a lidi samotné. Svatá Kniha však zmizela v propadlišti dějin před dávnými časy a nikdo neví, kde se nachází. Mnoho lidí věří, že je bezpečně chráněna ve sklepeních pod Nejvyšším Aldrethovým Chrámem v Derionu, kde na ní dohlíží Aldrethova Církev Světla. Jiní věří, že tato kniha nikdy neexistovala a další, že si ji sám Aldreth vzal sebou, když opouštel Caladrii poté co bylo jeho dílo dokonáno. V archívech a kronikách lze nalézt také zmínky o návratu Aldretha zpět v dobách nejvyšší nouze.

V historických spisech je často spojováno Aldrethovo jméno s prvním císařem Říše a sjednotitelem všech lidských kmenů, Alaricem I. Nositelem Světla. Po vytvoření Říše byla založena Církev Světla spolu s řádem Rytířu Slunce, aby chránili lid a šířili Aldrethiánskou víru dále do světa.

Staří Bohové (Lidé) Editovat

Jěště v dobách před sjednocením, lidé v kmenech věřili ve staré bohy. V nynějších dobách se na staré bohy téměř zapomnělo a to především v důsledku stíhání těch, kteří je uctívali. Ale najdou se místa, kde se stále staří bohové těší úctě. Jedná se především o místa kam se ani misionáři nebo inkvizitoři Církve Světla neodváží. Někteří lidé v Říši nebo jiných částech obývaných lidmi, však uctívat staré bohy nepřestali a úspěšně své pravé vyznání skrývají.

Mnoho lidí tvrdí, že staří bohové neexistují a jiní, že jsou to naopak jediní bohové a jsou velmi mocní. Ten kdo chce vzývat staré bohy musí nejprve učinit oběť a na oplátku ho bohové vyslyší. Tyto rituály bývají velmi krvavé a barbarské

Starých bohů by mělo být pět. Myrna - bohyně života a spravedlnosti. Pak je tu její zlý bratr Muro, který je naprostým opakem Myrny, je to totiž bůh smrti, rozkladu, nemocí a intrik. Dále už méně uctívaní staří bohové jako jsou Wyrassil, bohyně země, přírody a obnovy. Gundrol bůh války a rozmaru a Naro bůh větru a moře.

Pouštní Bohové (Dascar) Editovat

Svět bohů a svět lidí je v Daskarském náboženském myšlení poměrně důsledně oddělen, ale přesto jsou oba světy chápány jako úzce závislé. Přestože byly přítomnost bohů a jejích projevy bezprostředně pozorovatelné a dokonce člověkem prostřednictvím magie ovlivnitelné. Jediným prostředníkem mezi oběma světy je panovník. Ten je sám pokládán za božskou bytost Fa'ro a proto se jako jediný z živých lidí těší přímé přízni bohů.

Severští Bohové Editovat

Severští bohové jsou v lecčem podobní Starým bohům. Je možné, že v době před císařstvím i severské kmeny věřili ve staré bohy a časem se transformovali do severských bohů, které známe nyní. Když přijde řeč na seveřany, jsou mnohem víc nábožensky založení než si kdokoliv z nich dokáže připustit. Není to ani každodenním modlením, mšemi a odpustky jako je to v Říši, to tu na severu nenajdete. Severské náboženství není nijak organizované ale spíš lidové. Jednou za čas se seveřané vydají na svatá místa, kde slaví a hodují a následně provedou obětní rituály na počest bohů a tím si získávají jejich přízeň. Těmito slavnostmi neoslavují jen své bohy, ale i své slavné předky, kteří si svými činy zasloužili čestné místo ve Valhalle.

(bude doplneno)

Elfové Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.